Arviointiperusteet

Työskentely ja arviointi

Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyn arvioinnissa huomioidaan ainakin oppilaan tuntiosaaminen, kokeissa menestyminen, erityyppiset tulokset pitkin lukuvuotta ja asenne oppiainetta kohtaan.

Käyttäytymisen työskentelyn arviointiperusteet

Perus­o­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man uudis­tu­mis­työn tulok­sena oppi­la­sar­vioin­tia on pyritty saa­maan yhte­näi­sem­mäksi koko val­ta­kun­nassa. Käy­tän­nössä ehkä suu­rim­mat erot ovat olleet juuri käyt­täy­ty­mi­sen arvioin­nissa. Muu­ta­mia vuo­sia sit­ten käyt­täy­ty­mi­sen arviointi oli kiin­teästi liit­ty­neenä huo­lel­li­suu­teen ja arvioin­nin nimi­kin oli käyt­täy­ty­mi­nen ja huo­lel­li­suus. Nyky­ään uuden ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­sesti huo­lel­li­suus on osa oppiai­neen (mate­ma­tiikka, kuva­taide, äidin­kieli jne.) arvioin­tia ja osa huo­lel­li­suutta on myös hyvää käyt­täy­ty­mistä mm. oppi­tun­nille ajoissa saa­pu­mi­nen ja kou­lu­tar­vik­keista huo­leh­ti­mi­nen jne. Myös nume­roar­vioin­nissa on tapah­tu­nut ope­tus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tuk­sen myötä muu­tok­sia (ks. arvioin­tias­teikko). Van­ho­jen oppi­la­sar­vioin­nin perus­tei­den mukai­sesti oppi­las, joka käyt­täy­tyi hyvin, sai arvo­sa­nak­seen yhdek­sän (9). Nykyis­ten perus­tei­den mukai­sesti arvo­sana kah­dek­san (8) on hyvä.

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä. Käyttäytymisen arvio merkitään väli- ja lukuvuositodistukseen. Käyttäytymisen arviota ei merkitä edes numeroin ero- eikä yläkoulun päästötodistukseen.

Tavoitteet suhteessa muihin ihmisiin ja ympäristöön

 • arvostan ja tuen toisia ihmisiä sekä vaalin ympäristöä
 • tunnen hyviä tapoja ja noudatan niitä
 • osaan kuunnella ja pyytää puheenvuoroa
 • osaan keskustella
 • ymmärrän ja noudatan opettajan ohjeita ja yhteisiä sääntöjä
 • osaan työskennellä ryhmässä
 • osaan ratkaista erimielisyyksiä ja riitoja puhumalla
 • osaan auttaa, kannustaa ja rohkaista toisia
 • huolehdin omista ja yhteisistä välineistä
 • pidän huolta ympäristöstä

Tavoitteet suhteessa opiskeluun

 • yritän parhaani
 • olen oma-aloitteinen
 • työskentelyn keskittyneesti
 • huolehdin tehtävistäni, teen ne loppuun
 • huolehdin tarvittavat opiskeluvälineet oppitunnille
 • arvostan omaa ja toisten työtä
 • osallistun aktiivisesti tuntityöskentelyyn
 • tulen tunneille ajoissa

Kankaanpään kaupungin opetussuunnitelmaan on laadittu käyttäytymisen tunnuspiirteitä oppilaille, joiden käyttäytymisen arvosana on kahdeksan (8) eli hyvä

Oppilas

 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • noudattaa yleensä koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia
 • huolehtii omista ja yhteisistä tehtävistä ja tavaroista
 • on yleensä yhteistyökykyinen
 • ottaa yleensä toisetkin huomioon
 • käyttäytyy rehellisesti

Sivut: 1 2 3